วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

1. ชื่อนวัตกรรม การทำที่รองกระถางแบบแก้มลิงตามแนวพระราชดำริา2. นวัตกรรมด้าน การจัดการเรียนการสอน3. ความเป็นนวัตกรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงตระหนักถึงปัญหา และภัยพิบัติที่ร้ายแรงจากธรรมชาติและเป็นปัญหาซ้ำซาก สร้างความลำบาก เดือดร้อนแก่พสกนิกรของพระองค์ โดยเฉพาะชาวกรุงเทพมหานครซึ่งได้แก่ภัยที่ เกิดจากน้ำท่วม ซึ่งพระองค์ท่านจึงมีแนวพระราชดำริเพื่อบรรเทาความทุกข์ยาก ให้กับราษฎร โดยพระองค์ทรงโปรดเกล้าแนะแนวทางให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบนำไปดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม เช่น ให้เร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยผ่านแนวคลอง ทางด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ให้ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อกัน การขยายของตัวเมือง และเพื่อแปรสภาพให้เป็นทางระบายน้ำเมื่อถึงฤดูน้ำหลาก 4. กระบวนการได้มาซึ่งนวัตกรรม
การออกแบบนวัตกรรมมีขั้นตอนและวัสดุอุปกรณ์ ดังนี้
1. กะละมัง
2. ไม้พาย
3. แบบพิมพ์ไม้หรือฟิวเจอร์บอร์ด
4. ขวดน้ำพลาสติก
5. กระถางต้นไม้
6. แผ่นฟองน้ำ
7. ลวดเย็บ
8. สี พู่กัน อุปกรณ์ตกแต่ง
9. ปูนปลาสเตอร์
ขั้นตอนการทำที่รองกระถางแบบแก้มลิง
1. จัดทำแบบพิมพ์ให้มีขนาดพอเหมาะกับกระถางและขวดน้ำ
2. ผสมปูนปลาสเตอร์กับน้ำให้มีความเหลวพอประมาณ
3. เทส่วนผสมลงในแบบพิมพ์ทิ้งไว้ในแข็งตัว
4. แกะแบบพิมพ์
5. ตกแต่งแบบพิมพ์ให้สวยงาม
5.นำสู่การปฏิบัติ
เมื่อได้แบบพิมพ์ตามที่ต้องการแล้วนำไปทดลองใช้ โดยนำกระถางต้นไม้และขวดน้ำบรรจุลงในที่รองกระถางโดยบรรจุน้ำในขวดพอประมาณ ที่ก้นขวดน้ำเจาะรูเล็ก ๆ ให้น้ำหยดอย่างช้า ๆ แล้วกระถางต้นไม้ก็จะค่อย ๆ ดูดซึมซับน้ำมาเลี้ยงต้นไม้จึงไม่ต้องรดน้ำบ่อย ๆ ทุกวัน และทำให้ไม่มีน้ำหกเลอะเทอะที่พื้นห้องเรียน อีกเลย

วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ถ้ามนุษย์ไม่มีธรรมะ
ถ้าเอา ธรรมะออกไปแล้ว มนุษย์จะเลวกว่าสัตว์เดรัจฉาน มนุษย์ไม่มีธรรมะแล้ว อันธพาลเต็มบ้านเต็มเมือง ไม่มีความผาสุกเลย ในโลกสัตว์เดรัจฉานไม่มีอันธพาลอย่างนี้ ไม่มีอันธพาลขนาดที่ว่า เอาก้อนหินมาดักรถยนต์ให้สะดุดแล้วล้มคว่ำ แล้วก็มาปล้นเอาของในรถยนต์ ถอดเอาเสื้อผ้าของคนในรถเหลือแต่กางเกงในนั้น สัตว์เดรัจฉานทำไม่ได้”
พุทธทาส